Skogastorpskärret

Skogatorpskärret

Skogastorpskärret


Extremrikkärr med många rariteter
Skogartorpskärret eller Skogastorpskärret som det också kallas är ett extremikkärr med många orkidéarter men domineras av axag (Schoenus ferrugineus). Kärret sluttar mot nordväst och längs den västra delen rinner en större bäck från Plantaberget. I kärret mynnar också flera källor med kalkhaltigt vatten som i sluttningen utvecklar en vacker mosaik mellan fuktigt kärr och kalktuffryggar med torrängsflora.

Orkideparadis
Skogatorpskärret är det botaniskt rikaste kärret i Västergötland och kanske ett av de rikaste i landet. Förekomsten av luktsporre (Gymnadenia odoratissima) är det största på fastlandet här påträffas också ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata), vaxnycklar (Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca), blodnycklar (Dactylorhiza incarnata var. cruenta), flugblomster (Ophrys insectifera), brudsporre (Gymnadenia conopsea), skogsnycklar (Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii), kärrknipprot (Epipactis palustris) och tvåblad (Neottia ovata). På kalktuffryggarna som löper genom området finns torrare vegetation med förutom luktsporren bland annat ängsgentiana, stallört, stor ögontröst, skogsvicker och långbladig spåtistel. I de fuktiga delarna är axag den dominerande arten, men här finns även arter som ängsstarr, näbbstarr, hårstarr, nålstarr, loppstarr, hirsstarr, gräsull, vildlin, majviva, rosettjungfrulin, slåtterblomma, tätört, kärrspira, vitpyrola, ängsvädd, sumpgentiana, rödkämpe. Den rödlistade arten källblekvide har påträffats här.

Mossor
Bottenskiktet är också rikt och med mossor som späd skorpionmossa, fetbålmossa, kamtuffmossa och kalkkammossa. Nordtuffmossa, klotuffmossa, kalklungmossa, källflikmossa, vattenlungmossa, kragpellia, kärrkvastmossa är sparsammare. På tuvor i sluttande läge utmed bäcken växer pösmossa. Uppgifter från tidigare undersökningar uppger även förekomster av bl.a. svartknoppsmossa, rikkärrsmörkia och kärrspärrmossa.

Hitta hit