Fåglar vid fågeludden

Fåglar vid fågeludden


Gömslen

Vid naturum Hornborgasjön finns det ett flertal gömslen man med fördel kan "krypa" in i och komma fåglarna närmare in på livet. Vid doppinggömslet finns en liten skrattmåskoloni och på försommaren brukar skäggdoppingar simma förbi.

Doppingar

När det gäller doppingar är Hornborgasjön en av få sjöar där man kan se alla de fem europeiska doppingarterna. Förutom skäggdoppingen är gråhakedopping ganska vanlig. Svarthalsad dopping har här sin enda pålitliga förekomst i Sverige, svarthakedoppingen har till och med häckat vid spången utanför naturum och den lilla smådoppingen övervintrar ibland vid utloppet och ses annars bland annat vid Ore nabb.

Runt Hornborgasjön har man totalt sett 289 fågelarter.

Vanliga arter förutom doppingarna är storskrake, salskrake och änder. Grågäss är vanliga på ängarna och knölsvanar håller till i dammarna vid informationsanläggningen, sångsvanar rastar vår och höst i tusental ett fåtal häckar runt sjön

Rovfåglar: brun kärrhök, fiskljuse, havsörnar häckar också numera regelbundet i närheten av sjön men ses mest i sydändan vid Trandansen, kungsörn kan ses på vintern

Rariteter: stripgås, snögås(Anser caerulescens) , kejsargås, dvärgsnögås (Chen rossii) och svart svan

Länkar: