Risveden - Stora Kroksjön

Risveden - Stora Kroksjön


Näringsfattig sjö med flacka stränder

Längs den norra stranden stupar dock berget brant ner i sjön, förutom en vidunderlig utsikt finns där flera jättegrytor.

Området runt stora Kroksjön domineras av gammal barr naturskog med stort inslag av öppna eller glest trädbevuxna mossar, fukthedar och kärr som på många ställen kantas av sluttande fukthedar med myrlilja och blåtåtel. Längs den östra sidan av sjön finns flera ställen med denna vegetation och där finns också bestånd av klockgentiana.

Skogen runt Kroksjön utgörs till större delen av spontant bildad blandskog genom igenväxning av gamla ljunghedar med barrträd samt lövträd dominerad av björk och lokalt även asp, oxel och ek. De många orörda myrarna och kärren ger karaktär åt området, det finns såväl trädbeväxta som öppna, liksom smala kärrdrag dominerade av högvuxen pors. Stigen från parkeringen till nordändan av sjön går genom ett par fuktiga sänkor.

Vandring - Lagom söndagsutflykt

Vandringen runt sjön tar cirka 2-3 timmar, stigen är lätt att gå, det finns 4 vindskydd och vid södra änden finns det en sandstrand.

Växter - Myrlilja och klockgentiana

Runt sjön är det en hedartad barrblandskog med inslag av lövskog med björk, asp, oxel och ek. På Långemossen i väster finns stora bestånd av myrlilja och orkidéer. I skogen på västra sidan finns rikligt med orkidén knärot som blommar i början på augusti. Längs östra stranden växer rikligt med klockgentiana och myrlilja mellan blåtåtel tuvorna. Andra arter som är vanliga är klockljung, vågig sidenmossa, grov hakmossa och falsk vitmossa.

Svamp

På hösten kan man finna en del svamp beroende på hur mycket nederbörd det varit.

Fåglar - Skogsfåglar och snäppor

I området finns tjäder, orre, skogssnäppa pärluggla, sparvuggla och nattskärra.  Här finns också mård och snok, i södra änden även grod- och paddlek på våren.

Stationär röding

I Stora Kroksjön finns ett litet bestånd av naturlig röding. Här finns också stationär öring som fiskevårdsföreningen aktivt försöker få att bli fiskbar. All öring är fredad och ska släppas tillbaka.
Endast flug- och spinnfiske är tillåtet.

Länkar:
Ale kommuns information
Aborresjöns fiskevårdsförening